Algemene verkoops-,leverings & betalingsvoorwaarden Exellium BVBA

 1. Toepassingsgebied

  Exellium BVBA (hierna "EXELLIUM" genoemd) is een rechtspersoon naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te Kamstraat 62, 1602 Vlezenbeek en geregistreerd met ondernemingsnummer BE0462.299.921.
  EXELLIUM is vooral actief op de domeinen van IT Consulting en RPAS diensten.
  Op alle diensten en producten van EXELLIUM zijn enkel de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden van toepassing, dewelke voorgaan op de algemene voorwaarden van de Klant.
  Iedere Klant die beroep doet op de diensten/producten van EXELLIUM erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Iedere klant erkent dat deze Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing zijn op dienst contractuele relatie met EXELLIUM, met uitsluiting van en ongeacht enige andere bepalingen en voorwaarden vanwege een derde partij waarmee de Klant verbonden zou zijn.Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze.
  De Klant: hiermee wordt de afnemer bedoeld, zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon, afnemer voor beroepsdoeleinden of consument in zoverre er voor de consument geen afwijkende bepalingen van toepassing zijn. In dat laatste geval wordt de natuurlijk persoon die handelt buiten de noodwendigheden van zijn beroep conform de vigerende wetgeving, aangeduid als Consument.

 2. Prijzen

  Al onze prijzen zijn nettoprijzen in euro, exclusief btw. Alle taksen, rechten en kosten verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de Klant. Prijzen die door EXELLIUM in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend en niet bindend tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt in dit geval maar tot stand bij uitdrukkelijke bevestiging van EXELLIUM.
  Prijzen in offertes kennen een geldigheidstermijn van maximaal dertig (30) dagen na de datum van het uitschrijven van de offerte, tenzij anders aangegeven. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan heeft EXELLIUM het recht de prijzen aan te passen. De Consument heeft in dat geval het recht om binnen de acht dagen na kennisgeving van deze aanpassing , de overeenkomst op te zeggen, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te maken.

 3. Levering

  EXELLIUM verklaart de diensten/producten aan de Klant te leveren zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
  De Klant verbindt zich ertoe de diensten/producten bij levering onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Wanneer EXELLIUM goederen opstuurt naar de Consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de Consument op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
  Het risico gaat echter over op de Consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de Consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden. Deze vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de Klant. De Klant is ertoe verplicht de goederen in ontvangst te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
  Indien om welke reden dan ook de Klant niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de Klant waarbij EXELLIUM zich het recht voorbehoudt om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst.

 4. Leveringstermijn

  De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Er moet telkens rekening gehouden worden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
  Wijzigingen gevraagd door de Klant hebben tot gevolg dat de bedongen leverings- of uitvoeringstermijn automatisch worden verlengd. Elke afwijking dient schriftelijk te gebeuren.
  Eventuele vertraging in de levering, kan t.a.v. de Klant geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert EXELLIUM de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld (doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst indien de afnemer een Consument betreft).
  Indien EXELLIUM niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de vorige paragraaf bedoelde termijnen te leveren, verzoekt de Consument hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is en minstens 30 dagen bedraagt.
  Indien EXELLIUM de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de overeenkomst te beëindigen middels aangetekende zending binnen de 8 dagen daarna. Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt EXELLIUM onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen. Zo er sprake is van een bijkomende schadevergoeding kan deze nooit meer bedragen dan 25% van de oorspronkelijke aankoopprijs.

 5. Betaling

  EXELLIUM is gerechtigd de volledige aankoopprijs te vragen dan wel een voorschot van maximaal 70% zo zij dit verkiest.
  Alle facturen zijn contant betaalbaar op hun vervaldag, tenzij anders werd bedongen. De Klant dient de factuur te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na facturatiedatum. Bij niet-betaling behoudt EXELLIUM zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
  Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest, gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op jaarbasis worden aangerekend, en steeds met een minimum van vijftig (50) euro per te laat betaald factuur.
  Ten aanzien van de Consument heeft EXELLIUM het recht, na een ingebrekestelling maar zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet inzake burgerlijke zaken aan te rekenen. Bij laattijdige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van tien (10)% van het factuurbedrag met een absoluut minimum van vijventwintig (25) euro.
  Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, evenals andere inningskosten, zoals kosten voor juridische bijstand, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de Klant/Consument afzonderlijk afgerekend.
  De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 6. Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde producten en diensten blijven de exclusieve eigendom van EXELLIUM tot op het moment van ontvangst van de gehele betaling vanwege de Klant.

 7. Annulatie

  Voor de Consument geldt een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen of, bij diensten, na het sluiten van de overeenkomst, doch enkel in zoverre de verkoop op afstand gebeurde (bv. bij aankopen via de webshop). De Consument oefent deze geldig uit door binnen deze termijn EXELLIUM op de hoogte te brengen van zijn beslissing hiertoe middels email, fax dan wel aangetekende zending of het via het modelformulier wat te verkrijgen is via www.EXELLIUM.be/voorwaarden.
  Indien de uitvoering van de overeenkomst door EXELLIUM nog niet is aangevat, gebeurt deze zonder kosten, behoudens de directe kosten voor terugzending en eventuele kosten voor waardevermindering. EXELLIUM vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen inclusief leveringskosten onverwijld en binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument tot herroeping, op voorwaarde dat de Consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden of de goederen zijn ontvangen door EXELLIUM. Indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere levering dan de door EXELLIUM goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, is EXELLIUM niet gehouden deze terug te betalen.
  Indien de uitvoering reeds is aangevat op uitdrukkelijk verzoek door de Consument voor het verstrijken de herroepingstermijn, dient de Consument aan de onderneming een evenredig bedrag te betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Consument EXELLIUM ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst, met een minimum van 25% van de aankoopprijs. Indien EXELLIUM hogere schade kan aantonen, dient ook deze vergoed.
  Voor al de overige gevallen geldt: in geval van annulering van de overeenkomst door de Klant, behoudt EXELLIUM de keuze tussen enerzijds uitvoering van de overeenkomst en anderzijds de ontbinding ten laste van de Klant met schadevergoeding en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In het laatste geval is de Klant een forfaitair bedrag verschuldigd ten belope van 25% van de prijs van de bestelling, met een minimum van 25,00 Euro. De reeds gemaakte kosten vallen ten laste van de Klant. In het geval dat de bestelling specifiek op maat is voor de Klant en EXELLIUM de bestelde goederen niet zonder meer binnen redelijke termijn kunnen geacht worden dienstig te zijn voor een andere Klant, is de gehele bedongen prijs aan EXELLIUM verschuldigd. Eén en ander steeds onder voorbehoud van hogere vergoeding wanneer EXELLIUM hogere schade kan aantonen.
  Indien de goederen niet tijdig worden afgehaald, zijn – o.a. conform art. 3 – de gemaakte kosten ter bewaring conform de gebruikelijke tarieven ten laste van de Klant.
  Retourneren van verkochte goederen is, in voorkomend geval, enkel toegestaan binnen de 14 kalenderdagen. Enkel goederen die volledig nieuw zijn worden aangenomen. De verpakking mag niet beschadigd zijn.

 8. Klachten

  De ingebruikname geldt onherroepelijk als definitieve aanvaarding, onder voorbehoud van de volgende clausule:
  Koop-verkoop: de goederen dienen door de Koper gekeurd te worden bij de levering. De Koper kan zich niet meer beroepen op enige laattijdigheid, non-conformiteit of gebrekkigheid van de geleverde goederen tenzij zijn gemotiveerde klacht binnen de 8 kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis is gebracht van EXELLIUM. Voor verborgen gebreken geldt dat een klacht op dezelfde manier EXELLIUM dient te bereiken na ontdekking ervan.

 9. Uitdrukkelijk ontbindend beding

  Bij niet-betaling van enige verschuldigde som op de vervaldag is EXELLIUM gerechtigd om ten allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de Klant met uitwerking op datum van verzending, zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen. Dit uitdrukkelijk ontbindend beding vormt een wezenlijke bepaling van deze overeenkomst.

 10. Aansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van EXELLIUM blijft beperkt tot iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die het gevolg is van de uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.
  In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de koper/opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij EXELLIUM in de mogelijkheid wordt gesteld om de desbetreffende tekortkoming te herstellen. EXELLIUM is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, inclusief, doch niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde ersoneelskosten, schade door verlies van client²egrave;le, etc.
  EXELLIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van haar diensten. Onderbrekingen van onze diensten zijn gedekt door een Service Level Agreement (hierna “SLA”). Uit onderbrekingen voortvloeiende schadevergoedingen zijn maximaal beperkt tot de schriftelijk overeengekomen SLA's of tot de op dat moment actuele aankoopprijs van de diensten/producten.
  De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een adequate back-up van de gegevens die hij op onze servers plaatst. EXELLIUM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens, email, documenten, etc. EXELLIUM verbindt zich enkel en alleen tot het kosteloos terugplaatsen van de gegevens van het back-up medium naar haar dataservers, indien de integriteit van de gegevens werd aangetast door een voorval waarvoor zij uitdrukkelijk garantie had verleend.
  In geval van overmacht is EXELLIUM gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht, zonder recht op schadevergoeding bij de Klant. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan vijfenveertig (45) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er schadevergoeding verschuldigd is.
  Reeds geleverde prestaties worden inverhouding aangerekend aan de Klant.

 11. Intellectuele eigendomsrechten

  EXELLIUM benadrukt dat haar creaties als intellectuele eigendom beschermd worden door het Wetboek Economisch Recht (Boek IX). Deze creaties worden met name beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen – en modellenrecht en door andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het is aan iedere Klant verboden de creaties van EXELLIUM, zonder de uitdrukkelijke toestemming vanwege EXELLIUM, geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te distribueren, of daar op enige andere wijze misbruik van te maken. De Klant die, ten nadele van EXELLIUM, een schending begaat op de voorgenoemde intellectuele eigendomsrechten, dient zich bewust te zijn van een eventuele gerechtelijke en strafrechtelijke vervolging. EXELLIUM heeft vanwege de Klant recht op een forfaitaire schadevergoeding van 5 000,00 Euro per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van haar rechten om een hogere aantoonbare schadevergoeding te eisen.

 12. Privacy

  Bepaalde persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen in de systemen van EXELLIUM. EXELLIUM garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving, zijnde voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de GPDR.
  EXELLIUM zal persoonsgegevens van Klanten enkel gebruiken voor haar eigen administratieve en commerciële doelen. De gegevens zullen in geen geval overgedragen worden aan derden. EXELLIUM verklaart de persoonsgegevens van haar Klanten naar haar beste vermogen te beschermen. Elke Klant heeft het recht op inzage en verbetering van de gegevens in onze bestanden die op hem betrekking hebben. Hiertoe dient de Klant, met bewijs van zijn identiteit, een verzoek te richten naar EXELLIUM kan IP adressen, browsertypes, operating systems en pagina's via dewelke de Klant landde op de homepage van EXELLIUM opslaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website en webshop te optimaliseren.
  De website(s) van EXELLIUM maken gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de site beter af te stemmen en de gebruiker te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. De cookies kunnen geweigerd en verwijderd worden maar EXELLIUM kan dan geen behoorlijke werking van de site garanderen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.
Laatste wijziging: 25 mei 2018 (vermelding GPDR)